ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor Crossfit Växjö

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Functional Training Växjö AB (CrossFit Växjö) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt och på kundens medlemsprofil. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens Crossfit utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman och på coachledda pass. Träning på Open Gym är lägsta ålder 17 år.

Distansavtalslagen
CrossFit Växjö följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Crossfit Växjö om han/hon ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. 

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr. 

 1. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på CrossFit Växjö.

 1. Ordningsregler och träningsföreskrifter

Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande ordningsregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av CrossFit Växjös personal.

 1. Avtalstid och uppsägning

CrossFit Växjö erbjuder medlemskap med och utan bindningstid. Medlemskap utan bindningstid gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Bundet medlemskap gäller 12 månader efter startdatum för medlemskapet och därefter gäller medlemskapet tillsvidare enligt samma princip som medlemskap utan bindningstid.
Vid uppsägning gäller 2 månaders uppsägningstid.

Standardmedlemskap

Uppsägning av löpande månadsdebitering: 

Medlemskap 1 års bindningstid (499SEK/månad)

Tills vidare medlemskap: 569 SEK/månad

I samband med teckning utav något av ovanstående medlemskap tillkommer ingen startkostnad, däremot behöver kund köpa tagg för att kunna nyttja anläggningen under obemannade tider till en kostnad om 100 SEK. Taggen är personlig och får inte under några omständigheter användas av någon annan person. Skulle detta ske riskerar medlem att bli avstängd från anläggningen. Om medlem förlorar sin tagg ska detta anmälas till info@crossfitvaxjo.se och personal utfärdar ny tagg till en kostnad av 100 SEK. Tagg behövs ej under bemannad tid. 

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott. 

Uppsägningstiden är 2 månader och begäran skickas till info@crossfitvaxjo.se och avslutas 2 månader efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden. 

Standardmedlemskap ger fritt antal träningspass/månad samt Open gym.

Klippkort och årskort 

10-kort: 1000 SEK (1 klipp = 120 SEK) Gäller endast när anläggningen är bemannad. 

Årskort: 6828 SEK 

Medlemskapet betalas i förskott för både klippkort och årskort (pengarna dras direkt ifrån kundens konto vid köp). Klippkortet är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats inom loppet av 12 månader från inköpsdatum. Årskortet gäller i 12 månader. 

 1. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

 1. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

 1. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto och swish löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdag innan förfallodagen. Om täckning saknas på kundens konto dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Functional Training Växjö AB´s konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Functional Training Växjö AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen, påminnelseavgift och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 1 månad och längst med 12 månader. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

Frysning av medlemskap vid resa eller boende på annan ort i mer än 2 månader ges med minst 2 månader och längst med 6 månader. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:

Sjukdom/skada: Läkarintyg / utlåtande av sjukgymnast

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Resa i mer än 2 månader: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt

Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@crossfitvaxjo.se

 1. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta CrossFit Växjö om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
CrossFit Växjö ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 1. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

CrossFit Växjö ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
CrossFit Växjö ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 1. Praktiska ändringar

Crossfit Växjö förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via CrossFit Växjös sociala mediekanaler.

 1. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. CrossFit Växjö behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att teckna medlemskap hos Crossfit Växjö godkänner man de regler som finns gällande GDPR. Mer information på hemsidan.

 1. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto på begäran av betalningsmottagaren Functional Training Växjö AB för överföring till denne.

 1. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 1. Doping

CrossFit Växjö förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från CrossFit Växjö. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

 1. Bokning och avbokning av pass 

På morgonen samma dag släpps dagens WOD. Det går max att boka sig på tre pass.

Avbokning av pass ska ske minst 2 timmar innan passet börjar. Om anmäld person inte kommer till passet, ges en varning. Vid tre varningar spärras kortet och kan endast låsas upp mot en kostnad om 200 SEK. Vi vill att kunder bokar sig på pass med omsorg, boka därför bara de pass som du har för avsikt att verkligen gå på.